Strojový překlad – Babylon vs. Google Translate

Lidé pohybující se ve světě překladů často debatují o tom, zda a kdy budou počítače schopny plně nahradit práci člověka – překladatele.

Jako stručný příspěvek do této diskuze jsem se na zanedbatelném vzorku dvou úryvků textu pokusil o srovnání dvou velkých hráčů na trhu strojového překladu – nástrojů Babylon Online Translation a Google Translate.


Překladač BabylonBabylon je bezplatný překladač souvislého textu (strojový překladač) z/ do češtiny a dalších 26 jazyků (angličtina, arabština, bulharština, čínština, dánština, francouzština, hebrejština, holandština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, norština, perština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, urdština). Kromě toho Babylon nabízí i on-line překladové slovníky.

 

Google překladačAutomatický překladač Google Translate je unikátní především tím, že je založen na obrovské databázi stránek vyhledávače Google dostupných v různých jazykových mutacích, odkud jsou analýzou dat získány stále nová a nová pravidla pro strojový překlad (na rozdíl od původně ručně zadávaných pravidel pro systém Systran – předchůdce Google Translate).

 

Pokusil jsem se otestovat tyto dva systémy na dvou krátkých úryvcích – první pochází přímo z internetové stránky Babylonu, druhým je ustanovení standardní smlouvy o dílo týkající se hrazení úroků z prodlení. 

 

1. ukázka:

Anglický originál

Translate English words, phrases, idioms, technical terms and specialized terminology into Czech by using our English to Czech translation dictionaries. You may also want to visit our new English dictionary and Czech dictionary, and enjoy a large variety of translation possibilities they offer.

Překlad Babylon:

Přeložit anglické slova, věty, idioms, technické podmínky a specializovaných terminologie v Českém využívání našich angličtiny do České překlady slovníků. Vám může také chtějí navštívit náš nový anglického slovníku a českém slovníku, a těší se velké množství různých v překladu možnosti nabízejí.

Překlad Google Translate:

Přeložit anglická slova, fráze, idiomy, technické podmínky a specializované terminologie do češtiny pomocí našich angličtině, český překlad slovníků. Můžete také navštívit náš nový anglický slovník a český slovník, a vychutnat si velké množství různých překladatelských možností, které nabízejí.

Překlad Václav Baláček:

Překládejte anglická slovíčka, fráze, idiomy, technické termíny a odborné názvosloví do češtiny pomocí našich anglicko-českých překladových slovníků. Najdete zde i náš nový anglický a český slovník – společně s překladačem je můžete využít pro nejrůznější potřeby v oblasti překládání.

 

2. ukázka:

Anglický originál

Should the Customer default in the payment of the amounts invoiced (including the advance sheet), the Customer shall pay the Contractor a penalty accruing by 0.5% of the price for the Work per day, however, not exceeding 30% of the total price for the Work.

Překlad Babylon:

Pokud zákazník selhání při výplatě částek fakturovaném (včetně předem list), zákazník zaplatí smluvní pokuty vyplývající o 0,5? z ceny pro práci za den, avšak nepřevyšující 30? z celkové ceny za práci.

Google translate:

Pokud zákazník v prodlení s platbou fakturované částky (včetně zálohy list) Zákazník je povinen uhradit dodavateli sankci vycházejících o 0,5% z ceny za práci na den, však není vyšší než 30% z celkové ceny za o práci.

Překlad Václav Baláček:

Za nesplnění splatnosti faktur (včetně zálohového listu) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den, max. však do výše 30% ceny díla.

 

Posouzení kvality jednotlivých nástrojů a celkovou kvalitu výstupu nechávám
na laskavém úsudku čtenáře.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Comments are closed.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.