Obchodní podmínky pro zákazníky

Obchodní podmínky pro zákazníky
České překlady s.r.o.

verze 5.1

I.
Preambule

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro smluvní vztahy, kdy České překlady s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) poskytují své služby zákazníkovi (dále jen „Zákazník“).
 2. Poskytovatel je podnikatelským subjektem zapsaným v obchodním rejstříku, jehož předmětem podnikání je překladatelská a tlumočnická činnost.
 3. V rámci své podnikatelské činnosti Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi překladatelské a tlumočnické služby, jejichž specifikace je uvedena ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

 

II.
Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva“). V případě odlišnosti mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou, má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.
 2. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká:
  1. podpisem písemné Smlouvy oběma účastníky;
  2. zasláním písemné nabídky (dále jen „Nabídka“) Poskytovatele a jejím písemným přijetím (dále jen „Přijetí nabídky“) ze strany Zákazníka nebo;
  3. zasláním písemné objednávky (dále jen „Objednávka“) Zákazníkem a jejím písemným potvrzením ze strany Poskytovatele (dále jen „Potvrzení objednávky“).
 3. Jakákoliv listina dle ustanovení odst. 2, písm. b) a c) tohoto článku se považuje za doručenou rovněž tehdy, když dojde k doručení prostřednictvím faxu, e-mailu nebo obdobné elektronické formy komunikace.
 4. Smlouva uzavřená způsobem uvedeným v odst. 2, písm. b) a c) se považuje za uzavřenou, pokud obě strany v písemné formě vyjádří souhlas se všemi podstatnými náležitostmi Smlouvy, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je předmětem plnění, a lhůtou pro dodání plnění.
 5. Pokud nebude ve Smlouvě obsaženo ujednání o ceně služby, platí cena potvrzená v Přijetí nabídky.

 

III.
Předmět plnění – Překladatelské služby

 1. Poskytovatel je povinen vyhotovit překlad dle specifikace Zákazníka. Vyhotovením překladu se rozumí písemný překlad textu zaslaného Zákazníkem, a to do jazyka a v rozsahu dohodnutém mezi účastníky dle článku II, včetně dodržení dohodnuté lhůty.
 2. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, považuje se plnění za provedené odesláním překladu e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvě.
 3. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí Zákazník Poskytovateli, že neobdržel předmět plnění Smlouvy (přeložený text), má se za to, že předmět plnění byl dodán řádně a včas.
 4. Plnění se považuje za dodané řádně a včas také tehdy, pokud jej Poskytovatel na základě urgence Zákazníka dodá opakovaně a zároveň prokáže, že jej ve sjednaném termínu Zákazníkovi odeslal.
 5. V případě, že se účastníci dohodnou na vypracování překladu se soudním ověřením, počíná běžet lhůta dodání okamžikem doručení originálu listiny nebo jejího notářsky ověřeného opisu Poskytovateli. U elektronického soudního překladu počíná lhůta dodání běžet okamžikem doručení elektronického souboru, který se má překládat.
 6. Předmět plnění dle odst. 5 se považuje za realizované fyzickým doručením překládané listiny společně se soudně ověřeným překladem do sídla Zákazníka, případně na jím uvedenou adresu. U elektronického soudního překladu se předmět plnění považuje za doručený odesláním překladu e-mailem.
 7. V případě, že Zákazník odmítne předmět plnění převzít, považuje se za dodané předáním k poštovní přepravě, případně k přepravě soukromou kurýrní službou.

 

IV.
Předmět plnění – Tlumočnické služby

 1. Poskytovatel je povinen zajistit tlumočení dle specifikace Zákazníka. Rozsah služby je v případě tlumočení stanoven určením výchozího a cílového jazyka, druhu tlumočení (konsekutivní, simultánní) a místa a času tlumočení.
 2. Pokud Zákazník vyžaduje, aby při tlumočení byly použity odborné či oborově specifické výrazy, je Zákazník povinen na tuto skutečnost upozornit ve Smlouvě, resp. Objednávce a předat Poskytovateli před plněním seznam používané a požadované odborné terminologie v příslušném jazyce, do kterého se bude tlumočit, případně jiné vhodné materiály splňující stejný účel.
 3. Zákazník je povinen zajistit přepravu tlumočníka z místa podnikání Poskytovatele nebo z místa bydliště tlumočníka do místa, kde má být realizováno tlumočení. V případě, že byla sjednána vlastní doprava tlumočníka na místo tlumočení, je Zákazník povinen uhradit přiměřenou cestovní náhradu tlumočníka, která mu bude vyúčtována ve faktuře za poskytnuté služby.
 4. V případě, že za účelem tlumočení bude tlumočník trávit jednu nebo více nocí mimo své bydliště, je Zákazník povinen zabezpečit tlumočníkovi odpovídající ubytování hotelového typu v jednolůžkovém pokoji se snídaní.
 5. Zákazník je povinen poskytnout tlumočníkovi při tlumočení přestávku na občerstvení a odpočinek, a to minimálně 30 minut po 4 hodinách tlumočení. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.
 6. Zákazník je povinen zajistit odpovídající podmínky pro výkon činnosti tlumočníka včetně technického vybavení, pokud se účastníci nedohodli, že technické vybavení zajistí Poskytovatel.
 7. V případě, že tlumočení nebylo realizováno vůbec, nebo ve sjednaném rozsahu z důvodu, že Zákazník porušil některou z povinností uvedených v tomto článku, jedná se o překážku na straně Zákazníka. V takovém případě má Poskytovatel nárok na plnou cenu sjednaného plnění.
 8. Pokud Zákazník poruší některou z povinností stanovenou v tomto článku, má Poskytovatel právo zajistit plnění, k němuž byl povinen Zákazník sám na účet Zákazníka.

 

V.
Předmět plnění – MTPE Medium

 1. Poskytovatel je povinen zajistit editovaný strojový překlad, kterým se v rámci služby MTPE Medium rozumí: (1) výstup ze strojového překladače, (2) použití nástroje pro kontrolu pravopisu tohoto strojového překladu, (3) vytvoření terminologického glosáře v rozsahu sjednaném mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, (4) kontrola formální úpravy textu po strojovém překladu pomocí automatizovaného nástroje.
 2. Poskytovatel je povinen dodržet dohodnutou lhůtu dodání editovaného strojového překladu.
 3. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, považuje se plnění za provedené odesláním předmětu plnění e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvě.
 4. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí Zákazník Poskytovateli, že neobdržel předmět plnění Smlouvy, má se za to, že byl tento dodán řádně a včas.
 5. Předmět plnění se považuje za dodaný řádně a včas také tehdy, pokud jej Poskytovatel na základě urgence Zákazníka dodá opakovaně a zároveň prokáže, že jej ve sjednaném termínu Zákazníkovi odeslal.

 

VI.
Práva a povinnosti účastníků

 1. Poskytovatel je povinen zajistit vyhotovení díla s náležitou odbornou péčí a v souladu s účelem jeho užití, pokud Zákazník takový účel sdělil.
 2. V případě, že Zákazník nesdělí Poskytovateli účel, pro který bude předmět plnění použit, má se za to, že účel není pro plnění podstatný a případný rozpor v provedení díla a účelem jeho použití nebude považován za vadu dodaného plnění.
 3. Za vadu plnění se nepovažuje, pokud překladatel či tlumočník dle vlastního uvážení vybere z několika významově shodných výrazů a/nebo slovních spojení takové, které považuje za nejvhodnější. To neplatí, pokud Zákazník při uzavření Smlouvy, uvede výrazy, zkratky, slovní spojení apod., které si přeje použít, avšak pouze za předpokladu, že svým významem neodporují obsahu překládaného textu nebo tlumočeného projevu.
 4. Poskytovatel není v prodlení s plněním závazku v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou ceny za plnění poskytnutá v minulosti. V takovém případě počíná běžet lhůta k poskytnutí plnění Poskytovatelem až zaplacením splatných pohledávek Poskytovatele za Zákazníkem.
 5. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Poskytovateli všechny skutečnosti podstatné pro poskytnutí plnění.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné právní a jiné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané Zákazníkem.
 7. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním služeb dozví z dokumentů, které jsou předmětem plnění a/nebo z obsahu tlumočeného textu.
 8. Zákazník není oprávněn kontaktovat překladatele nebo tlumočníka, který vykonává činnost pro Poskytovatele, za účelem přímého sjednání zakázky.
 9. Při porušení povinnosti dle odst. 8 tohoto článku je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

 

VII.
Vady plnění a reklamace

 1. Plnění má vady v případě, že nebylo poskytnuto v souladu se Smlouvou, a to zejména pokud plnění neodpovídá účelu, který byl Poskytovateli sdělen, dále pokud nebylo provedeno ve stylistické, významové nebo gramatické kvalitě odpovídající obsahu a charakteru překládaného textu či tlumočeného projevu.
 2. Zákazník bere na vědomí, že pro předmět plnění dle bodu V. se za vadu nepovažují nedostatky ve stylistice ani významové a gramatické chyby související s typem technického řešení.
 3. Zákazník je povinen vytknout vady a uplatnit nároky z vad písemně u Poskytovatele.
 4. Pokud Poskytovatel vady plnění uzná, je povinen Zákazníkovi dle dohody účastníků poskytnout buď přiměřenou slevu nebo v případě překladu jeho opravu či doplnění. V případě, že se strany nedohodnou na výši slevy či způsobu vypořádání reklamace, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
 5. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 3 tohoto článku jsou Poskytovatel a Zákazník povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace v rozhodnutí arbitra v reklamačním řízení.
 6. Výše slevy na uznané reklamace vad se bude řídit v první řadě dohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
 7. Vady plnění je Zákazník oprávněn uplatnit u Poskytovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne poskytnutí plnění. K později vytčeným vadám se nepřihlíží.
 8. Poskytovatel odpovídá za vady díla maximálně do výše ceny zakázky.

 

VIII.
Cena

 1. Cena plnění se stanovuje způsobem uvedeným v článku II. odst. 5.
 2. Pokud není uvedeno jinak, jsou stanovené ceny bez DPH.
 3. Poskytovatel Zákazníkovi průběžně poskytuje slevy na opakovaný text. Faktická výše slevy je zpravidla potvrzována v dílčích Nabídkách připravovaných pro Zákazníka Poskytovatelem.

 

IX.
Platební podmínky

 1. Po poskytnutí plnění je Poskytovatel povinen vystavit daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním zakázky se splatností 14 dnů. Zákazník je povinen provést úhradu faktury ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.
 2. Poskytovatel je oprávněn zahrnout několik plnění pro stejného Zákazníka do jednoho daňového dokladu, a to zejména při vyšší četnosti zakázek, které má právo účtovat v měsíčních intervalech.

 

X.
Zrušení zakázky

 1. Zákazník je oprávněn zrušit zakázku pouze v případě, že ještě nebylo plnění poskytnuto. Zrušení zakázky je Zákazník povinen sdělit Poskytovateli písemně.
 2. V případě zrušení zakázky je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli stornovací poplatek:
  1. u překladatelských služeb, korektur, přepisů a grafických úprav je stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky;
  2. u běžného tlumočení:
   • v případě zrušení zakázky v den tlumočení nebo 1 pracovní den před tlumočením činí stornovací poplatek 100 % ceny za první den tlumočení; za každý další den pak 50 % ceny;
   • v případě zrušení zakázky 2 až 7 pracovních dní před tlumočením činí stornovací poplatek 50 % ceny za první den tlumočení;
   • v případě zrušení zakázky více než 7 pracovních dní před tlumočením činí stornovací poplatek 25 % ceny za první den tlumočení;
  3. u online tlumočení:
   • v případě zrušení zakázky v den tlumočení nebo 1 pracovní den před tlumočením je stornovací poplatek ve výši 100 % ceny tlumočení;
   • v případě zrušení zakázky 2 pracovní dny před tlumočením je stornovací poplatek ve výši 50 % ceny tlumočení;
   • v případě dřívějšího zrušení zakázky se stornovací poplatek neúčtuje.

 

XI.
Ochrana důvěrných informací

 1. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které se v souvislosti s plněním Smlouvy nebo přípravou na takové plnění dozví.
 2. Za Důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují:
  1. veškeré informace, které se Poskytovatel dozví v souvislosti se smluvním plněním pro Zákazníka či přípravou na ně, a to i v případě, že k plnění nedojde, ať již jsou obsaženy ve:
   1. zdrojových textech, pokynech, glosářích, překladových pamětích, vzájemné písemné, elektronické či ústní komunikaci apod.;
   2. nebo ve výsledcích smluvní spolupráce, jako například v překladech, překladových pamětích, korekturách, tlumočení apod.;
  2. skutečnosti týkající se klientů, zaměstnanců a dodavatelů Zákazníka, jejich činnosti a vztahů k Zákazníkovi;
  3. skutečnosti tvořící obchodní tajemství související s podnikem Zákazníka;
  4. další informace a skutečnosti, které má Zákazník zájem chránit jako důvěrné informace a jako důvěrné je označí, nebo když je zřejmé, že s nimi jako s důvěrnými zachází.
 3. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
  1. byly již před sdělením veřejně či obecně známé či dostupné;
  2. Zákazník sám zveřejnil, přičemž sdělení důvěrných informací Zákazníkem Poskytovateli se nepovažuje za zveřejnění;
  3. z okolností jejich zveřejnění je jednoznačně zřejmé, že nemají být považovány za důvěrné;
  4. Poskytovatel získal od třetí osoby za předpokladu, že třetí osoba nezískala tyto informace protiprávním způsobem a/nebo jednáním porušujícím dobré mravy a/nebo jednáním porušujícím smlouvu o mlčenlivosti uzavřenou se smluvní stranou, jíž se informace týkají.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace získané od Zákazníka použije pouze v souvislosti s plněním pro Zákazníka nebo přípravou na takové plnění.
  2. Poskytovatel nesmí poskytnout důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka s výjimkou případů popsaných v bodech c) a d) níže.
  3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace pouze svým zaměstnancům a spolupracujícím dodavatelům se smluvním závazkem mlčenlivosti a plně odpovídá za plnění povinnosti mlčenlivosti z jejich strany, a to ve stejném rozsahu v jakém je sám dle těchto podmínek zavázán nakládat s důvěrnými informacemi.
  4. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace získané od Zákazníka třetí osobě na základě právního předpisu, rozhodnutí soudu či rozhodnutí jiného orgánu veřejné správy. V takovém případě doručí Poskytovatel před poskytnutím informací písemné oznámení Zákazníkovi specifikující důvěrné informace, které mají být poskytnuty a kopii příslušné žádosti orgánu veřejné správy.
  5. Poskytovatel se zavazuje přijmout odpovídající technická a organizační opatření za účelem účinné ochrany důvěrných informací, a to zejména před jejich ztrátou, odcizením, neoprávněným přístupem, užitím, zveřejněním nebo jakýmkoli jiným rozšiřováním.
  6. V případě neoprávněného užití důvěrných informací je Poskytovatel povinen ihned poté, co zjistí, že k neoprávněnému užití došlo, písemně informovat Zákazníka. Poskytovatel je zároveň povinen přijmout účinná opatření k zabránění dalšího neoprávněného užití důvěrných informací.
  7. V průběhu trvání této Smlouvy je Zákazník oprávněn písemně požádat Poskytovatele o zničení všech dat, v nichž jsou poskytnuté důvěrné informace zachyceny.
  8. Poskytovatel je povinen žádosti dle výše uvedeného odstavce g) vyhovět do pěti pracovních dnů od jejího doručení. O zničení dat sepíše Poskytovatel písemný protokol, jehož kopii bez zbytečného odkladu doručí Zákazníkovi.

 

XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Obchodních podmínek se stává pro smluvní strany závazné uzavřením příslušné Smlouvy, jejíž jsou nedílnou součástí.
 2. Práva a povinnosti výslovně neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

Dne 19. září 2023 v Praze


Partneři