Obchodní podmínky pro dodavatele

Obchodní podmínky pro dodavatele
České překlady s.r.o.

 

I.

Preambule 

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro smluvní vztahy, v rámci kterých překladatel či tlumočník (dále jen „Dodavatel“) poskytují své služby obchodní společnosti České překlady s.r.o. (dále jen „Odběratel“).
 2. Dodavatel je podnikatelským subjektem zapsaným v živnostenském rejstříku, jehož předmětem podnikání je překladatelská a tlumočnická činnost, nebo poskytuje či má v úmyslu poskytnout svou činnost na základě Dohody o provedení práce uzavřené s Odběratelem. Odběratel je podnikatelským subjektem zapsaným v obchodním rejstříku.
 3. V rámci své podnikatelské činnosti Dodavatel poskytuje Odběrateli překladatelské a tlumočnické služby.

 

II.

Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále jen „Smlouva“). V případě odlišnosti mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou, má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.
 2. Smlouva mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká:
  1. podpisem písemné Smlouvy oběma účastníky;
  2. zasláním písemné nabídky (dále jen „Nabídka“) Dodavatele a jejím písemným přijetím (dále jen „Přijetí nabídky“) ze strany Odběratele nebo;
  3. zasláním písemné objednávky (dále jen „Objednávka“) Odběratele a jejím písemným potvrzením ze strany Dodavatele (dále jen „Potvrzení objednávky“).
 3. Jakákoliv listina dle ustanovení odst. 2, písm. b) a c) tohoto článku se považuje za doručenou rovněž tehdy, když dojde k doručení prostřednictvím e-mailu, faxu nebo obdobné elektronické formy komunikace.
 4. Smlouva uzavřená způsobem uvedeným v odst. 2, písm. b) a c) se považuje uzavřenou, pokud obě strany v písemné formě vyjádří souhlas se všemi podstatnými náležitostmi Smlouvy, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je předmětem plnění, a lhůtou pro dodání plnění.

 

III.

Předmět plnění – Překladatelské služby

 1. Dodavatel je povinen vyhotovit překlad dle specifikace Odběratele. Vyhotovením překladu se rozumí písemný překlad textu zaslaného Odběratelem, a to do jazyka a v rozsahu dohodnutém mezi účastníky dle článku II, včetně dodržení dohodnuté lhůty.   
 2. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, považuje se plnění za provedené odesláním překladu e-mailem na adresu uvedenou Odběratelem ve Smlouvě. V případě, že se zakázka vyhotovuje v interním systému Odběratele pro správu překladů, považuje se plnění za provedené změnou stavu projektu na “Dokončeno” (Completed). 
 3. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí Odběratel Dodavateli, že neobdržel předmět plnění Smlouvy (přeložený text), má se za to, že předmět plnění byl dodán řádně a včas.
 4. Plnění se považuje za dodané řádně a včas také tehdy, pokud Dodavatel na základě urgence Odběratele dodá zakázku opakovaně a zároveň prokáže, že ji ve sjednaném termínu Odběrateli odeslal.
 5. V případě, že se účastníci dohodnou na vypracování překladu se soudním ověřením, doručí Odběratel Dodavateli naskenovanou kopii originálu listiny nebo jeho notářsky ověřeného opisu. Svázání překladu s originálem nebo jeho notářsky ověřeným opisem proběhne v kanceláři Odběratele, nebo bude listina doručena Dodavateli jiným způsobem dle domluvy. U elektronického soudního překladu zašle Odběratel Dodavateli soubor, který se má překládat, e-mailem.
 6. Zakázka se dle odst. 5 považuje za realizovanou fyzickým doručením překládané listiny společně se soudně ověřeným překladem do sídla Odběratele, případně na jím uvedenou adresu. U elektronického soudního překladu se zakázka považuje za doručenou odesláním překladu e-mailem.
 7. V případě, že Odběratel odmítne zakázku převzít, považuje se plnění za dodané předáním k poštovní přepravě, případně k přepravě soukromou kurýrní službou.
 8. Pro případ prodlení s dodáním vyhotovení překladu sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli do 14 dnů od jejího vyúčtování. Tím není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody.
 9. V případě, že je u projektu vědomě zapnutá pomocná funkce MT (strojový překlad), Dodavatel je povinen zajistit jeho editaci či nový překlad. Editací se rozumí (i) úprava výstupu textu ze strojového překladače za účelem odstranění gramatických chyb, (ii) provedení kontroly pravopisu tohoto strojového překladu s použitím nástroje pro kontrolu pravopisu, (iii) provedení žádoucích stylistických úprav, (iv) kontrola kvality strojového překladu pomocí nástroje integrovaného v prostředí, v němž pro Odběratele vyhotovuje překlad.

 

IV.

Předmět plnění – Tlumočnické služby

 1. Dodavatel je povinen zajistit tlumočení dle specifikace Odběratele. Rozsah služby je v případě tlumočení stanoven určením výchozího a cílového jazyka, druhu tlumočení (konsekutivní, simultánní) a místa a času tlumočení.
 2. Pokud Odběratel vyžaduje, aby při tlumočení byly použity odborné či oborově specifické výrazy, je Odběratel povinen na tuto skutečnost upozornit ve Smlouvě, resp. Objednávce a předat Dodavateli před plněním seznam používané a požadované odborné terminologie v příslušeném jazyce, do kterého se bude tlumočit, případně jiné vhodné materiály splňující stejný účel.
 3. Odběratel je povinen zajistit přepravu tlumočníka z místa podnikání Dodavatele nebo z místa bydliště tlumočníka do místa, kde má být realizováno tlumočení. V případě, že byla sjednána vlastní doprava tlumočníka na místo tlumočení, je Odběratel povinen uhradit přiměřenou cestovní náhradu tlumočníka, která mu bude vyúčtována ve faktuře za poskytnuté služby.
 4. V případě, že za účelem tlumočení bude tlumočník trávit jednu nebo více nocí mimo své bydliště, je Odběratel povinen zabezpečit tlumočníkovi odpovídající ubytování hotelového typu v jednolůžkovém pokoji se snídaní.
 5. Odběratel je povinen poskytnout tlumočníkovi při tlumočení přestávku na občerstvení a odpočinek, a to minimálně 30 minut po 4 hodinách tlumočení. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.
 6. Odběratel je povinen zajistit odpovídající podmínky pro výkon činnosti tlumočníka včetně technického vybavení, pokud se účastníci nedohodli, že technické vybavení zajistí Dodavatel.
 7. V případě, že tlumočení nebylo realizováno vůbec nebo ve sjednaném rozsahu z důvodu, že Odběratel porušil některou z povinností uvedených v tomto článku, jedná se o překážku na straně Odběratele. V takovém případě má Dodavatel nárok na plnou cenu sjednaného plnění.
 8. Pokud Odběratel poruší některou z povinností stanovenou v tomto článku, má Dodavatel právo zajistit plnění, k němuž byl povinen Odběratel sám na účet Odběratele.
 9. V případě, že Dodavatel ve sjednaném termínu tlumočnické služby neposkytne, náleží Odběrateli smluvní pokuta odpovídající 200 % ze sjednané ceny tlumočení. Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli do 14 dnů od jejího vyúčtování. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

 

V.

Předmět plnění – MTPE Medium

 1. Dodavatel je povinen zajistit editovaný strojový překlad, kterým se v rámci služby MTPE Medium rozumí: (1) výstup ze strojového překladače, (2) použití nástroje pro kontrolu pravopisu tohoto strojového překladu, (3) vytvoření terminologického glosáře v rozsahu sjednaném mezi Odběratelem a Dodavatelem, (4) kontrola formální úpravy textu po strojovém překladu pomocí automatizovaného nástroje.
 2. Dodavatel je povinen dodržet dohodnutou lhůtu dodání editovaného strojového překladu.
 3. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, považuje se plnění za provedené odesláním předmětu plnění e-mailem na adresu uvedenou Odběratelem ve Smlouvě. V případě, že se zakázka vyhotovuje v interním systému Odběratele pro správu překladů, považuje se plnění za provedené změnou stavu projektu na “Dokončeno” (Completed).
 4. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí Odběratel Dodavateli, že neobdržel předmět plnění Smlouvy, má se za to, že byl tento dodán řádně a včas.
 5. Předmět plnění se považuje za dodaný řádně a včas také tehdy, pokud jej Dodavatel na základě urgence Odběratele dodá opakovaně a zároveň prokáže, že jej ve sjednaném termínu Odběrateli odeslal.

 

VI.

Práva a povinnosti účastníků

 1. Dodavatel je povinen zajistit vyhotovení díla s náležitou odbornou péčí a v souladu s účelem jeho užití, pokud Odběratel takový účel sdělil.
 2. V případě, že Odběratel nesdělí Dodavateli účel, pro který bude předmět plnění použit, má se za to, že účel není pro plnění podstatný a případný rozpor v provedení díla a účelem jeho použití nebude považován za vadu dodaného plnění.
 3. Za vadu plnění se nepovažuje, pokud překladatel či tlumočník dle vlastního uvážení vybere z několika významově shodných výrazů a/nebo slovních spojení takové, které považuje za nejvhodnější. To neplatí, pokud Odběratel při uzavření Smlouvy přímo nebo poskytnutím terminologického glosáře uvede výrazy, zkratky, slovní spojení apod., které si přeje použít, avšak pouze za předpokladu, že svým významem neodporují obsahu překládaného textu nebo tlumočeného projevu.
 4. Dodavatel není v prodlení s plněním závazku v případě, že Odběratel je v prodlení s úhradou ceny za plnění poskytnutá v minulosti. V takovém případě počíná běžet lhůta k poskytnutí plnění Dodavatelem až zaplacením splatných pohledávek Dodavatele za Odběratelem.
 5. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Dodavateli všechny skutečnosti podstatné pro poskytnutí plnění.
 6. Dodavatel nenese odpovědnost za případné právní a jiné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané Odběratelem.
 7. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním služeb dozví z dokumentů, které jsou předmětem plnění a/nebo z obsahu tlumočeného textu.
 8. Dodavatel nesmí bez vědomí Odběratele kontaktovat subjekty, pro něž Odběratel vykonává činnost, za účelem přímého sjednání zakázky, a to i v případě, že mu byla subjektem nebo jinou stranou nabídnuta. Tento zákaz platí také po dobu jednoho roku od ukončení spolupráce mezi Dodavatelem a Odběratelem. Pokud daný subjekt kontaktuje Dodavatele s nabídkou spolupráce, je Dodavatel povinen tuto skutečnost oznámit Odběrateli.
 9. Při porušení povinnosti dle odst. 8 tohoto článku je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

 

VII.

Vady plnění a reklamace

 1. Plnění má vady v případě, že nebylo poskytnuto v souladu se Smlouvou, a to zejména pokud plnění neodpovídá účelu, který byl Dodavateli sdělen, dále pokud nebylo provedeno ve stylistické, významové nebo gramatické kvalitě odpovídající obsahu a charakteru překládaného textu či tlumočeného projevu.
 2. Odběratel bere na vědomí, že pro předmět plnění dle bodu V. se za vadu nepovažují nedostatky ve stylistice ani významové a gramatické chyby související s typem technického řešení.
 3. Odběratel je povinen vytknout vady a uplatnit nároky z vad písemně u Dodavatele.
 4. Pokud Dodavatel vady plnění uzná, je povinen Odběrateli dle dohody účastníků poskytnout buď přiměřenou slevu nebo v případě překladu jeho opravu či doplnění. V případě, že se strany nedohodnou na výši slevy či způsobu vypořádání reklamace, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
 5. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 3 tohoto článku jsou Dodavatel a Odběratel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace v rozhodnutí arbitra v reklamačním řízení.
 6. Výše slevy na uznané reklamace vad se bude řídit v první řadě dohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
 7. Vady plnění je Odběratel oprávněn uplatnit u Dodavatele ve lhůtě 30 dnů ode dne poskytnutí plnění. K později vytčeným vadám se nepřihlíží.
 8. Dodavatel odpovídá za vady díla maximálně do výše ceny zakázky. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

 

VIII.

Cena

 1. Cena plnění se stanovuje pevně při uzavření Smlouvy. Není-li cena stanovena pevně, je alespoň uveden způsob jejího určení.
 2. Pokud není uvedeno jinak, jsou stanovené ceny bez DPH.
 3. Pokud není uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel Odběrateli průběžně slevy na opakovaný text dle individuální dohody. Faktická výše slevy je zpravidla potvrzována v dílčích Objednávkách připravovaných pro Dodavatele Odběratelem.

 

IX.

Platební podmínky

 1. Po poskytnutí plnění je Dodavatel povinen vystavit daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním zakázky se splatností 30 dnů. Odběratel je povinen provést úhradu faktury ve lhůtě splatnosti.
 2. Dodavatel vystavuje daňové doklady (faktury) zpravidla jednou měsíčně s tím, že do jednoho daňového dokladu případně zahrnuje několik plnění pro stejného Odběratele za uplynulé období.
 3. V případě, že je mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena Dohoda o provedení práce, vystaví Dodavatel dle pokynů Odběratele měsíční Výkaz, který odešle ve stanovené lhůtě.

 

X.

Zrušení zakázky

 1. Odběratel je oprávněn zrušit zakázku pouze v případě, že ještě nebylo plnění poskytnuto. Zrušení zakázky je Odběratel povinen sdělit Dodavateli písemně.
 2. V případě zrušení zakázky je Odběratel povinen uhradit Dodavateli stornovací poplatky:
  1. v případě překladatelských služeb, korektur, přepisů a grafických úprav stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky (prokazuje se okamžitým zasláním vyhotovené části zakázky);
  2. u běžného tlumočení:
   • při zrušení zakázky v den tlumočení nebo 1 den před tlumočením je stornovací poplatek 100 % ceny za první den tlumočení; za každý další den pak 50 % ceny;
   • při zrušení zakázky 2 až 7 dní před tlumočením je stornovací poplatek 50 % ceny za první den tlumočení.
  3. u online tlumočení:
   • při zrušení zakázky v den tlumočení a den předem je stornovací poplatek 100 % ceny za první hodinu tlumočení;
   • při zrušení zakázky 2 dny před tlumočením je stornovací poplatek 50 % ceny za první hodinu tlumočení.

 

XI.

Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

 1. Pokud není stanoveno jinak, Dodavatel je povinen vždy a za všech okolností zachovat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které se v souvislosti s plněním Smlouvy nebo přípravou na takové plnění dozví. Poskytnutí takových informací třetí straně je podmíněno písemným souhlasem Odběratele.
 2. Za Důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují:
  1. veškeré informace, které se Dodavatel dozví v souvislosti se smluvním plněním pro Odběratele či přípravou na ně, a to i v případě, že k plnění nedojde, ať již jsou obsaženy ve:
   1. zdrojových textech, pokynech, glosářích, překladových pamětích, vzájemné písemné, elektronické či ústní komunikaci apod.;
   2. nebo ve výsledcích smluvní spolupráce, jako například v překladech, překladových pamětích, korekturách, tlumočení apod.;
  2. skutečnosti týkající se klientů, zaměstnanců a dodavatelů Odběratele, jejich činnosti a vztahů k Odběrateli;
  3. skutečnosti tvořící obchodní tajemství související s podnikem Odběratele;
  4. další informace a skutečnosti, které má Odběratel zájem chránit jako důvěrné informace a jako důvěrné je označí, nebo když je zřejmé, že s nimi jako s důvěrnými zachází.
 3. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
  1. byly již před sdělením veřejně či obecně známé či dostupné;
  2. Odběratel sám zveřejnil, přičemž sdělení důvěrných informací Odběratelem Dodavateli se nepovažuje za zveřejnění;
  3. z okolností jejich zveřejnění je jednoznačně zřejmé, že nemají být považovány za důvěrné;
  4. Dodavatel získal od třetí osoby za předpokladu, že třetí osoba nezískala tyto informace protiprávním způsobem a/nebo jednáním porušujícím dobré mravy a/nebo jednáním porušujícím smlouvu o mlčenlivosti uzavřenou se smluvní stranou, jíž se informace týkají.
 4. Pro případ porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany obchodního tajemství sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ porušení. Smluvní pokutu je strana, která porušila povinnost zajistit ochranu obchodního tajemství a zachování mlčenlivosti, povinna zaplatit druhé smluvní straně do 14 dnů od jejího vyúčtování. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Dodavatel se zavazuje, že důvěrné informace získané od Odběratele použije pouze v souvislosti s plněním pro Odběratele nebo přípravou na takové plnění.
  2. Dodavatel nesmí poskytnout důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Odběratele s výjimkou případů popsaných v bodech c) a d) níže.
  3. Dodavatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace pouze svým zaměstnancům a spolupracujícím dodavatelům se smluvním závazkem mlčenlivosti a plně odpovídá za plnění povinnosti mlčenlivosti z jejich strany, a to ve stejném rozsahu v jakém je sám dle těchto podmínek zavázán nakládat s důvěrnými informacemi.
  4. Dodavatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace získané od Odběratele třetí osobě na základě právního předpisu, rozhodnutí soudu či rozhodnutí jiného orgánu veřejné správy. V takovém případě doručí Dodavatel před poskytnutím informací písemné oznámení Odběrateli specifikující důvěrné informace, které mají být poskytnuty a kopii příslušné žádosti orgánu veřejné správy.
  5. Dodavatel se zavazuje přijmout odpovídající technická a organizační opatření za účelem účinné ochrany důvěrných informací, a to zejména před jejich ztrátou, odcizením, neoprávněným přístupem, užitím, zveřejněním nebo jakýmkoli jiným rozšiřováním.
  6. V případě neoprávněného užití důvěrných informací je Dodavatel povinen ihned poté, co zjistí, že k neoprávněnému užití došlo, písemně informovat Odběratele. Dodavatel je zároveň povinen přijmout účinná opatření k zabránění dalšího neoprávněného užití důvěrných informací.
  7. V průběhu trvání této Smlouvy je Odběratel oprávněn písemně požádat Dodavatele o zničení všech dat, v nichž jsou poskytnuté důvěrné informace zachyceny.
  8. Dodavatel je povinen žádosti dle výše uvedeného odstavce g) vyhovět do pěti pracovních dnů od jejího doručení. O zničení dat sepíše Dodavatel písemný protokol, jehož kopii bez zbytečného odkladu doručí Odběrateli.

 

XII.

Závěrečná ustanovení 

 1. Znění těchto Obchodních podmínek se stává pro smluvní strany závazné uzavřením příslušné Smlouvy, jejíž jsou nedílnou součástí.
 2. Práva a povinnosti, jakož i další náležitosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Dne 19. září 2023 v Praze


Partneři