Jak se stát soudním tlumočníkem?

Soudním překladům a tématům s nimi spojeným, jako jsou různé formy ověření, legalizací a apostil, jsme se na našem blogu již několikrát věnovali.

Stále častěji se však zejména z řad našich dodavatelů setkáváme s dotazy, co mohou udělat proto, aby takzvané kulaté razítko – onu hrdou značku každého soudního tlumočníka – získali.


Možná z toho důvodu, že v soudních překladech spatřují snadný přivýdělek a jsou přesvědčeni, že rodný nebo oddací list přeci přeloží každý za pár minut. Ale chyba lávky – osobní dokumenty jsou jen „třešinkou na dortu“.

Soudně se totiž překládají také například obsáhlé soudní či policejní spisy, rozhodnutí, protokoly či notářské zápisy, psané pro laika často nesrozumitelným právním jazykem, dále účetní výkazy a auditorské zprávy, technické certifikáty nebo mezi překladateli tolik „oblíbené“ lékařské zprávy.

Kromě toho se soudní tlumočník musí účastnit také soudních jednání či policejních výslechů, a to mnohdy bez předchozího poskytnutí jakýchkoliv referenčních materiálů. S takovýmto tlumočením a překlady výše uvedených dokumentů se již nepopasuje žádný začátečník, to chce opravdu praxi a příslušné vzdělání!

V následujících odstavcích se vám tedy pokusíme nastínit, co je nutné udělat pro to, aby člověk získal onu pečeť soudního tlumočníka, alias soudního překladatele, jak je mezi veřejností spíše označován.

 

Nejprve trochu legislativy a základních pojmů

Soudním tlumočníkem se může stát pouze osoba, která splňuje požadavky podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v níž lze nalézt více podrobností. Stávající zákon nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele – jmenovaní tlumočníci vykonávají obě profese.

Návrh na jmenování soudním tlumočníkem může ke krajskému soudu (příslušnému dle místa trvalého pobytu uchazeče) podat státní orgán, případně organizace, pro niž kandidát pro jmenování pracuje; o jmenování soudním tlumočníkem může požádat i uchazeč sám.

Kromě prokázání bezúhonnosti doložením výpisu z rejstříku trestů a splnění podmínky státního občanství České republiky či jiného členského státu EU, které uchazeč doloží potvrzením o přechodném nebo trvalému pobytu na území České republiky, požaduje krajský soud rovněž splnění specifických odborných podmínek pro jmenování. Tyto zvláštní podmínky jsou vymezeny v pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 359/2011-OD-ZN/11 ze dne 12. 12. 2011.

Patří mezi ně vysokoškolské vzdělání v příslušném jazyce na kterékoliv filozofické či pedagogické fakultě v ČR nebo nejvyšší stupeň (C2) státní jazykové zkoušky složené na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, tj. speciální státní jazyková zkouška tlumočnická nebo překladatelská. Je nutno doložit minimálně 5 let aktivní překladatelské praxe získané převážně po ukončení studia.

 

 

Co se týče znalostí práva, je nezbytné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě v ČR nebo absolvování dvousemestrálního doplňkového studia/právního minima pro tlumočníky a překladatele na právnické fakultě v ČR. Většina krajských soudů vyžaduje taktéž absolvování jednodenního kurzu pro uchazeče o jmenování tlumočníkem, který Komora soudních tlumočníků ČR (tj. profesní organizace sdružující jmenované soudní tlumočníky v České republice) pořádá dvakrát ročně.

Kompletní tabulku s požadavky na odbornou kvalifikaci tlumočníků lze nalézt právě na stránkách Komory soudních tlumočníků ČR.

 

Ani splnění všech výše uvedených požadavků vám však nezaručuje, že budete jmenováni soudním tlumočníkem, na jmenování totiž neexistuje právní nárok. Soudy přihlížejí zejména k aktuálním počtům zapsaných soudních tlumočníků pro jednotlivé jazyky.

Pokud však budete mít štěstí a soud shledá, že jazyk, pro který byste se rádi stali soudním tlumočníkem, aktuálně v daném kraji postrádá dostatečný počet jmenovaných tlumočníků, a spatří právě ve vás vhodného kandidáta pro doplnění jejich počtu, zbývá pouze uhradit soudní poplatek za jmenování ve výši 1000 Kč a složit tlumočnický slib. Následně budete zapsáni do seznamu znalců a tlumočníků příslušného krajského soudu a obdržíte jmenovací dekret spolu s potvrzením, které vás oprávní nechat si vyhotovit vytouženou pečeť soudního tlumočníka.

 

Pokud i po přečtení výše uvedených řádků hodláte usilovat o jmenování soudním tlumočníkem, pak vězte, že dne 1. ledna 2021 vstoupí v platnost nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, kterým se minimálně některé z výše uvedených skutečností budou měnit.

 

O všech novinkách vyplývajících z tohoto nového zákona vás samozřejmě budeme informovat.

 

Autor: Irena Šotková

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři