Je možné objednávat služby e-mailem?

Ano. Naprostá většina našich zákazníků objednává naše služby e-mailem. Není ani potřeba žádná formální objednávka. Stačí stručné potvrzení naší kalkulace s termínem vyhotovení. Právní rámec, včetně veškerých garancí, podrobně upravují naše obchodní podmínky.

Garantujete důvěrnost informací i bez podpisu smlouvy o zachování důvěrnosti

Ano. Naše obchodní podmínky platí i pro smluvní vztahy, které jsou uzavřeny e-mailem. Pro klienta z nich plyne celá řada garancí, včetně mlčenlivosti o informacích, které získáme v průběhu plnění zakázek.

Více o bezpečnosti informací čtěte na našem blogu.

Kontrolujete překlady před jejich odesláním klientovi?

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

První kontrolu provádí zkušený překladatel (odlišný od překladatele zakázky), který se zaměřuje hlavně na obsahovou a stylistickou kontrolu. Druhou kontrolu pak provádí projektový manažer a je zaměřena na pravopis, správnost čísel, formátování textu apod.

Řada kontrolních kroků probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru.

Kdy se používá předtisková korektura?

Předtisková korektura se provádí u dokumentů určených ke zveřejnění, zejména k vytištění.

Jde o formální kontrolu textu a probíhá až po grafické úpravě dokumentu do finální podoby, tedy v souboru PDF, který je výstupem profesionálního publikačního programu.


Kdy se používá korektura rodilým mluvčím?

Korekturu rodilým mluvčím vyhotovujeme u textů/překladů, u nichž je nezbytné, aby byly v pořádku nejen po stránce věcné a gramatické správnosti, ale i po stránce stylistické, typicky pokud jsou určeny ke zveřejnění.

Co je simultánní tlumočení?

Na rozdíl od konsekutivního (následného) tlumočení je simultánní tlumočením souběžným – tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka, který hovoří plynule.

Simultánní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že nebudou při svém projevu dělat pauzy. Typické je pro konference a souběžné tlumočení do více jazyků. Zpravidla je pro něj nezbytné zajistit tlumočnickou techniku.

Simultánní tlumočení probíhá v reálném čase, přičemž tlumočník se musí podřídit tempu řečníkova projevu. Jde o mimořádně náročnou disciplínu, proto tlumočníci pracují ve dvojicích a střídají se asi po 20 minutách.

Co je konsekutivní tlumočení?

Na rozdíl od simultánního (souběžného) tlumočení je konsekutivní tlumočením následným – řečník pronese určitý úsek projevu, odmlčí se a tlumočník během této pauzy příslušnou část přetlumočí.

Konsekutivní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že budou moci/ochotni dělat při svém projevu pauzy. Typicky tedy při některých obchodních jednáních, prezentacích, projevech atd.

Co je soudní tlumočení?

Soudní tlumočení je vyžadováno při některých úředních úkonech, zpravidla pokud je jejich účastníkem osoba, která neovládá jazyk, v němž se daný úkon provádí.

Vyžaduje se např. při svatebních obřadech s cizinci, soudních řízeních, policejních vyšetřováních, ale i při valných hromadách obchodních společností.

Zajistit ho smí jen soudem jmenovaný soudní tlumočník.


Co je tlumočnická technika?

Jedná se o různá speciální audio zařízení, která se používají při simultánním tlumočení, od sluchátek a mikrofonů až po velké zvukotěsné kabiny.

Tlumočnickou techniku zajišťujeme, protože tlumočnické služby poskytujeme na klíč, včetně projektového managementu.

Proč účtujete podle počtu slov originálu?

Každý klient si tak může sám ověřit, kolik má daný text slov, konečnou cenu překladu zná již při zadání a účtovaný rozsah je přesný a nezaokrouhlený.

Jaké jsou dodací lhůty překladů?

Obvykle nabízíme dva termíny vyhotovení překladu – standardní a expresní.

Standardní termín činí zpravidla 3 pracovní dny (u rozsáhlých textů déle).

Expresní termín zahrnuje překlady obratem, do několika málo hodin, do 24 hodin, do 48 hodin atd. U expresních překladů je třeba počítat s příplatkem, více zde.

V jakém formátu mám dodat soubor k překladu?

Podporujeme všechny běžné formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty profesionálních grafických aplikací– Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další.

Texty můžete dodat v PDF, ale editovatelné verze dokumentů samozřejmě upřednostňujeme.


Zajímají Vás další podklady kromě samotného originálu určeného k překladu?

Ano, jakékoli doplňkové referenční materiály vítáme.

Může jít o předchozí překlady spolu s jejich originály, ze kterých vytvoříme referenční překladovou paměť, existující firemní glosář nebo třeba kontakt na osobu, s níž je možné konzultovat terminologii.

Soudní překlad – mám dodat originál nebo ověřenou kopii?

Soudní tlumočník je povinen předlohu pevně svázat s překladem. Pokud si tedy chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechte si z něj vyhotovit ověřený opis a ten nám dodejte k překladu.

Je nutné dokument k soudnímu překladu apostilovat?

To, zda je nutné Váš dokument apostilovat, Vám sdělí instituce, pro kterou je soudní překlad určen.

Pokud apostilu potřebujete, opatřete jí svůj dokument ještě před překladem, protože i apostilu bude nutné přeložit.

Co je soudní překlad a kdy je potřeba?

Forma překladu uznaná úřady, vyhotovená soudem jmenovaným překladatelem, pevně spojená s originálem a doložkou soudního tlumočníka.

Je vyžadován při některých úředních úkonech (svatba s cizincem, podnikání či zaměstnání v zahraničí, vyřizování zahraničních pojistných událostí, atd.)


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.